Υπηρεσίες

 • Εργατικά
  Υπολογισμός Μισθοδοσίας για τις ανάγκες επιχειρήσεων και επιδοτήσεις.
 • Ιδιώτες
  Διεκπεραίωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποθέσεων ιδιωτών.
 • Ατομικές Επιχειρήσεις
  Τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων, στρατηγική και οικονομική καθοδήγηση.
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  Μηχανοργάνωση μεγάλων επιχειρήσεων (ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΠΕ), πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.