Ατομικές Επιχειρήσεις

Τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων, στρατηγική και οικονομική καθοδήγηση.

  • Λογιστική παρακολούθηση
  • Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημέρωση
  • Ενάρξεις + Διακοπές επιτηδεύματος
  • Κάθε είδους διεκπεραίωση με Δ.Ο.Υ. , ΙΚΑ κτλ
  • Έλεγχος βιωσιμότητας
  • Παρακολούθηση οικονομικής πορείας με στατική ανάλυση
  • Συμβουλευτική